โรงเรียนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘